Random picture

Giờ lễ: Gõ thêm các điều kiện vào các khung ở đầu mỗi cột để chọn lọc.

Ngày Giờ Nhà thờ Ghi chú Quận/Huyện Tỉnh/TP ChID
X Sorted By: Ngày ascending, Giờ ascending
X Current Query: (`PMEtable0`.`Notes` LIKE '*Tiếng Anh*')
CN 8:30 St. Joseph's Church Tiếng Anh Singapore Singapore 880
CN 9:30 Chính Tòa Sài Gòn (Nhà thờ Đức Bà Sài Gòn) tiếng Anh Quận 1 TP HCM 23
CN 10:00 Assumption Cathedral tiếng Anh Bangkok Thái Lan 875
CN 10:00 Cửa Bắc Lễ tiếng Anh Ba Đình Hà Nội 332
CN 10:00 St. Joseph's Church Tiếng Anh Singapore Singapore 880
CN 10:00 Chính Tòa Đà Nẵng lễ tiếng Anh   Đà Nẵng 99
CN 15:00 Trung tâm công giáo lễ tiếng Anh Busan Hàn Quốc 871
CN 17:00 St. Joseph's Church Tiếng Anh Singapore Singapore 880
T7 18:00 St. Joseph's Church Tiếng Anh Singapore Singapore 880
T7 18:30 Đại chủng viện Thánh Giuse - Trung Tâm Mục vụ TGP TP HCM Lễ CN, tiếng Anh Quận 1 TP HCM 51

Page: 1 of 1  Records: 10
27.535 miliseconds
4:00 4:10 4:15 4:20 4:30 4:40 4:45 4:50 5:00 5:10 5:15 5:25 5:30 5:45 5:50 6:00 6:15 6:20 6:30 6:45 6:50 7:00 7:15 7:25 7:30 7:45 8:00 8:15 8:30 9:00 9:15 9:30 10:00 10:30 10:45 11:00 11:30 12:00 12:10 12:15 12:30 13:00 13:30 14:00 14:10 14:30 14:45 15:00 15:15 15:30 15:45 16:00 16:15 16:20 16:30 16:45 16:50 17:00 17:15 17:30 17:45 17:50 18:00 18:15 18:30 18:45 18:50 19:00 19:05 19:10 19:15 19:30 19:45 20:00