Random picture
Danh mục Nhà thờ: Gõ tên nhà thờ hoặc quận/huyện, tỉnh/thành vào ô trống trên đầu các cột tương ứng để tìm kiếm. Bấm vào tên nhà thờ để xem giờ lễ và bản đồ. Nếu nhà thờ bạn tìm không được liệt kê (chưa có trong cơ sở dữ liệu) bạn có thể thêm vào bằng cách bấm nút [Add] phía dưới khung hoặc điều chỉnh dữ liệu bằng nút [Change]. Ngoài ra có thể cung cấp thông tin qua email webmaster hay post thông tin trong mục Giao lưu.

Tên Đia chỉ Quận/Huyện TP/Tỉnh Giáo phận Giáo Hạt
X Sorted By: ChurchID ascending
X Current Query: (`PMEtable0`.`City` LIKE '*USA*')
Các Cộng đoàn Công Giáo Việt Nam TGP Los Angeles   Los Angeles, CA USA (Nước ngoài)  
Các Thánh Tử đạo Việt Nam 915 S. Wakefield Street, Arlington, VA 22204 Virginia USA (Nước ngoài)  
St Theresa 5301 Main Street Trumbull, CT 06611 Trumbull, CT USA (Nước ngoài)  
St. Stephen 6948 Main Street, Trumbull, CT 06611-1369 Trumbull, CT USA (Nước ngoài)  
St Mark 500 Wigwam Lane, Stratford, CT 06614-2441 Trumbull, CT USA (Nước ngoài)  
St Catherine of Siena 220 Shelton Road, Trumbull, CT 06611-5161 Trumbull, CT USA (Nước ngoài)  
St Augustine 359 Washington Ave Bridgeport, CT 06604 Bridgeport, CT USA (Nước ngoài)  
Our Lady of Perpetual Help (Đức Mẹ hằng cứu giúp) 5415 South 4360 West Salt Lake City, Utah 84118 Salt Lake City, Utah USA (Nước ngoài)  
Our Lady of Guadalupe 715 West 300 North, Salt Lake City, Utah 84116 Salt Lake City, Utah USA (Nước ngoài)  

Page: 1 of 1  Records: 9