Random picture
Danh mục Nhà thờ: Gõ tên nhà thờ hoặc quận/huyện, tỉnh/thành vào ô trống trên đầu các cột tương ứng để tìm kiếm. Bấm vào tên nhà thờ để xem giờ lễ và bản đồ. Nếu nhà thờ bạn tìm không được liệt kê (chưa có trong cơ sở dữ liệu) bạn có thể thêm vào bằng cách bấm nút [Add] phía dưới khung hoặc điều chỉnh dữ liệu bằng nút [Change]. Ngoài ra có thể cung cấp thông tin qua email webmaster hay post thông tin trong mục Giao lưu.

Tên Đia chỉ Quận/Huyện TP/Tỉnh Giáo phận Giáo Hạt
X Sorted By: ChurchID ascending
X Current Query: (`PMEtable0`.`Dist` LIKE '*CHÂU ĐỨC*') AND (`PMEtable0`.`City` LIKE '*BÀ RỊA VŨNG TÀU*')
Bình Ba X.BÌNH BA CHÂU ĐỨC BÀ RỊA VŨNG TÀU Bà Rịa Bình Giã
Vô Nhiễm   CHÂU ĐỨC BÀ RỊA VŨNG TÀU Bà Rịa Bình Giã
Ngãi Giao KIM GIAO TT.NGÃI GIAO CHÂU ĐỨC BÀ RỊA VŨNG TÀU Bà Rịa Bình Giã
Vinh Châu ấp Vinh Châu, xã Bình Giả CHÂU ĐỨC BÀ RỊA VŨNG TÀU Bà Rịa Bình Giã
Đức Hiệp ấp Liên Hiệp, xã Xà Bang CHÂU ĐỨC BÀ RỊA VŨNG TÀU Bà Rịa Bình Giã
Quãng Thành X.QUẢNG THÀNH CHÂU ĐỨC BÀ RỊA VŨNG TÀU Bà Rịa Bình Giã
Vinh Trung X.BÌNH GIÃ CHÂU ĐỨC BÀ RỊA VŨNG TÀU Bà Rịa Bình Giã
Đức Mỹ ấp Ðức Mỹ, xã Suối Nghệ CHÂU ĐỨC BÀ RỊA VŨNG TÀU Bà Rịa Bình Giã
Kim Long xã Kim Long CHÂU ĐỨC BÀ RỊA VŨNG TÀU Bà Rịa Bình Giã
Thánh Tâm ấp Cù Bị 2, xã Láng Lớn CHÂU ĐỨC BÀ RỊA VŨNG TÀU Bà Rịa Bình Giã
Xuân Sơn X.XUÂN SƠN CHÂU ĐỨC BÀ RỊA VŨNG TÀU Bà Rịa Bình Giã
Hữu Phước X.NGHĨA THÀNH CHÂU ĐỨC BÀ RỊA VŨNG TÀU Bà Rịa Bình Giã
Thiện Phước NÔNG TRƯỜNG XÀ BANG X.XÀ BANG CHÂU ĐỨC BÀ RỊA VŨNG TÀU Bà Rịa Bình Giã
Mai Khôi ấp Cù Bị, xã Xà Bang CHÂU ĐỨC BÀ RỊA VŨNG TÀU Bà Rịa Bình Giã
Vinh Hà ấp Vinh Hà, xã Bình Giả CHÂU ĐỨC BÀ RỊA VŨNG TÀU Bà Rịa Bình Giã

Page: 1 of 2  Records: 18